Duyuru: E-Deftere geçmek için son tarih 1 Ocak 2023!
dijital dönüşümde, yenilikçi çözümler

e-Adisyon

Bize yazın size biz ulaşalım

e-Adisyon Nedir?
185 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, masada servis yapılan ve gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon, gibi) tarafından kullanılması zorunlu olan kağıt ortamda düzenlenen "adisyon" belgesinin elektronik halidir. e-Adisyon belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki "Adisyon" belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
S.S.S

Sıkça sorulan sorular

Gerçek usulde hizmet veren işletmelerde, sundukları mal ya da hizmetin cinsini ve miktarını göstermek maksadıyla düzenlenen adisyon belgesi, e-Adisyon uygulamasına geçiş yapan mükelleflerce müşteriden sipariş alımı esnasında elektronik ortamda oluşturulur. Elektronik adisyon uygulamasında, müşteriden sipariş alımı esnasında Başkanlık tarafından belirlenen asgari bilgileri kapsayacak şekilde ve belirlenmiş olan belge formatı ile düzenlenir. Elektronik ortamda oluşturulan adisyon belgesine ait çıktının, hizmet süresince müşterinin masasında bulunması zorunlu değildir. Ancak, elektronik ortamda oluşturulan adisyon belgeleri, hizmetin tamamlanmasıyla birlikte evrensel tekil numarası bulunan e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya Ödeme Kaydedici Cihaz'larda düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmelidir.

Masada servis yapan ve gerçek usulde vergiye tabi olan işletmelerden “Kurumlar Vergisi” kapsamında yer alan kurumlarca çalıştırılan ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutulan, alkollü içki servisi yapılan gece kulübü, bar, diskotek, gazino, pavyon, meyhane ve lokanta gibi işletmeler e-Adisyon uygulamasından faydalanabilir. Alkollü içki servisi bulunmayan fakat “Kurumlar Vergisi”ne tabi olan her türlü kurum tarafından çalıştırılan ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerince bilanço usulüne uygun defter tutulan kafeterya, lokanta, pastane, gazino ve otellerde e-Adisyon uygulaması kullanılabilir.14 Temmuz 2020’de Vergi Usul Kanunu 509 Numaralı Tebliğde yapılan düzenlemeler sonucunda kağıt olarak düzenlenen adisyon belgesi elektronik ortamda düzenlenmeye başlamıştır. Elektronik adisyon uygulamasına restoran, kafeterya ve otel gibi hizmet işletmesine sahip kişiler geçebilirler.

GİB tarafından e-Adisyon uygulamasına zorunlu olarak dahil olacağı yazılı bildirim veya duyuru ile bildirilen mükelleflerin, Başkanlık tarafından yapılan bildirim veya duyuruda belirtilen süre içinde e-Adisyon uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihten itibaren bu Tebliğin "V.7." ve "VIII." numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, adisyon belgesini, e-Adisyon belgesi olarak düzenlemeleri zorunludur.

• Hizmet veren işletmeye dair isim, soy isim ya da unvan, vergi dairesi, T.C. kimlik numarası ya da Vergi Kimlik Numarası ve adres,
• Sunulan mal ya da hizmetin adı / cinsi ve miktarı,
• Elektronik adisyon belgesinin düzenlendiği zamanın tarih, saat ve dakika olarak karşılığı,
• Evrensel tekil numarası ve e-Belge numarası,
• İşletme tarafından verilen hizmetin tamamlanması sonucunda düzenlenen elektronik fatura, e-Arşiv Fatura ya da yeni nesil Ödeme Kaydedici Cihaz ile düzenlenen perakende satış fişinde bulunacak olan vergiler dahil ve hariç total hizmet tutarı bilgisi,
• Elektronik adisyon belgesine dair e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’nın evrensel tekil tanımlama numarası veya perakende satış fişinin düzenlendiği Ödeme Kaydedici Cihaza dair sicil numarası bulunmak zorundadır.

Dijital adisyon uygulaması, kağıt olarak düzenlenen adisyon ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. İki uygulama arasındaki tek fark biri kağıt olarak düzenlenirken diğerine ait tüm süreç dijital ortam üzerinde gerçekleşir. Dijital adisyon uygulaması kullanan mükellef, müşterinin talebi doğrultusunda dijital çıktı sağlanarak adisyonu kağıt ortamda iletebilir. • e-Adisyon uygulaması kullanarak elektronik ortam üzerinde adisyon belgesini oluşturabilir, muhafaza edebilir ve belge gönderimini gerçekleştirebilirsiniz. • Elektronik adisyon uygulaması ile genel evrak işlerini azaltabilir, adisyon oluşturma sürecini daha kısa tutabilirsiniz. Dijital uygulama ile işletmenizin operasyonel etkinliğini artırmanız mümkün hale gelir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için bizimle iletişime geçiniz.