dijital dönüşümde, yenilikçi çözümler

e-Defter

Bize yazın size biz ulaşalım

e-Defter Nedir?
Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.Kayıtlar standart bir xml formatında hazırlanır. Bu uygulamayla birlikte daha hızlı ve düzenli bir denetim amaçlanmıştır. e-Defter formatını kullanan firmalar kağıt ortamında defter tutamazlar. İşletmeler e-defter kullanmaya başladıkları tarihten itibaren fiziksel defterleri için kapanış tasdiki yaptırmalıdır. e-Defter, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin, elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesini sağlayan uygulamaların bütünüdür. e-Defter uygulaması, muhasebe programına bağlı olmadan, bütün muhasebe programlarından kayıtları alarak e-Defter oluşturur. Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. http://www.edefter.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.
e-Defter'in faydaları nelerdir?
- Resmi/mali iş süreçleri ve ilgili kayıtlarınıza istinaden tek tuşla GİB standartlarında elektronik defterinizi oluşturabilmenizi sağlar.
- e-Defter uygulaması, muhasebe programına bağlı olmadan, bütün muhasebe programlarından kayıtları alarak e-Defter oluşturur.
e-Defter ile İş Akışı Nasıl Gerçekleştirilir?
- Yevmiye defter boyutunun sınırı aşıp aşmamasına bakılır ve defter imzalanır,
- Yevmiye defterinin beratı oluşturularak imzalanır,
- Defterin beratı şema ve şematron kontrolü yapılır,
- Berat sıkıştırılır.
- Hatası bulunmayan dosyalar GİB'in web sitesine yüklenir.
e-Defter ibrazı ayda bir mali müşavir, muhasebeci ya da firma sahibi tarafından yapılır. O aya ilişkin berat verilinceye kadar (3 ay içinde) düzeltme yapılabilir, sonraki dönemlerde de ters kayıt atılarak iptal edilip doğrusu atılabilir. Zaman damgası kullanılarak özel bir kodla defter beratı oluşturulur ve oluşturulan bu berat devlete iletilir. Maliye denetime geldiğinde daha önceden verilen berat ile muhasebeden o an alacakları beratları karşılaştırırlar, eğer beratlar aynı ise geçmişe herhangi bir kayıt ya da düzeltme atılmamış anlamına gelir.
S.S.S

Sıkça sorulan sorular

2020 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan tüm firmaların, 2021 yılında zorunlu olarak e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin ve 2021 yılında bağımsız denetime tabi olma şartını sağlayan mükelleflerin 1 Ocak 2022 tarihinde e-Defter'e geçmeleri zorunludur.

Her dönem defterlerin onayı ve basımı için ödenen tutarlar e-Defter uygulaması ile ortadan kalkar. Yevmiye defteri ve büyük defterin noter onayı ile kağıda basma maliyeti, e-Defter sayesinde oluşmaz. Defterlerin baskısı, onayı, gönderimi, arşivlenmesi için harcanan tutarlar sıfırlanacağı için maliyetler azalır.

Usul ve esasları GİB tarafından yayınlanan, tebliğler ile belirlenmiş olan defter dosyasının bir nevi özetini içeren ve mali mühür ile imzalanarak mükellef tarafından GiB'e beyan edilen dosyadır. GİB'e gönderilen beratlar GİB tarafından da mühürlenerek mükellefe geri verilir, böylelikle başkanlıkça da onaylı defterlerimiz kayıtlarımızda tutulur. GİB'in berat dosyasını imzalamış olması, defter içeriğindeki mali verilere uygunluk vermiş olduğu anlamına gelmemiş olup, sadece ilgili dönemde defter kaydını oluşturduğumuzu onaylaması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, denetim anlamında mali verilerin doğruluğu ve usullere uygunluğu anlamında yükümlülük devam etmektedir.

e-Defter mükelleflerinin, unvan değişikliği durumunda (15 gün içinde) unvan değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi ve durumu açıklayan bir dilekçe ile GİB'na posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca yeni unvana ait Mali Mühür temini için de Kamu Sertifikasyon Merkezine elektronik ortamda başvurmaları gerekmektedir. Unvan değişikliği yapan mükelleflerin e-Defter uygulamasındaki unvanı, dilekçelerine istinaden güncellenecektir. Unvan değişikliğinin yapıldığı tarihten önceki ay kesrine ait eski unvanın defter ve beratının oluşturulup ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününe kadar beratların GİB e-Defter uygulamasına gönderilmesi gerekmektedir. Unvan değişikliğinin yapıldığı tarihten sonraki ay kesrine ait yeni unvana ait defter ve beratının oluşturulup ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününe kadar beratların GİB e-Defter uygulamasına gönderilmesi gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için bizimle iletişime geçiniz.